Terapia pedagogiczna – charakterystyka pracy

Ma na celu spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej
i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży. W wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu poszczególnych modalności zmysłowych dziecko może doświadczać wielu problemów podczas nauki szkolnej m.in. w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysowania.

Czemu służy dana forma pracy z dzieckiem
Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków
w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Dla kogo/w jakich sytuacjach ją stosujemy
Terapia pedagogiczna może odnosić się do: dzieci o nieharmonijnym rozwoju, dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości
do czytania i pisania, dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych (czytania – dysleksja, dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia, poprawnego pisania – dysortografia, matematyki – dyskalkulia. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających nasilone trudności w uczeniu się, zdobywaniu umiejętności czytania
i pisania. Często występują one u dzieci z: deficytami funkcji percepcyjnych, wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i in., zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego, procesów lateralizacji oraz inteligencją przeciętną, jak i niższą niż przeciętna. Nierzadko towarzyszą im zaburzenia rozwoju mowy oraz procesów emocjonalno-motywacyjnych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji oddziaływuje za pomocą środków pedagogicznych zarówno
na przyczyny, jak i przejawy trudności w uczeniu się.

Jak pracujemy
Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka. Najlepiej, jeżeli terapia pedagogiczna odbywa się w szkole. W szkole terapia pedagogiczna odbywa się zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych. Powinien ją prowadzić wykwalifikowany terapeuta. Dzieci na zajęcia powinny być kierowane jak najwcześniej. Zajęcia z dzieckiem powinny być prowadzone do skutku – nie powinno się ich przerywać, jeśli objawy dysleksji się utrzymują.